Cele

O Fundacji » Cele

Statutowy cel Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

 

Celem Fundacji jest ochrona zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, niesienie pomocy alkoholikom i szerzenie wiedzy na temat choroby alkoholowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięć służących upowszechnianiu wiedzy w społeczeństwie na temat idei Anonimowych Alkoholików,

b) działalności informacyjnej i wydawniczej związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i niesieniem pomocy alkoholikom, w tym:

  • opracowywanie, tłumaczenie i druk książek, broszur i ulotek,
  • pozyskiwanie praw na tłumaczenie, wydawanie i wprowadzanie do obrotu wspomnianych utworów i dzieł,
  • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów na nośnikach elektronicznych i audiowizualnych oraz w internecie,
  • tworzenie stron internetowych,
  • przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów,

c) obsługi służb, kongresów, zlotów i spotkań Anonimowych Alkoholików,

2) współpracę i wymianę doświadczeń ze służbami Anonimowych Alkoholików na poziomie międzynarodowym i pokrywanie w związku z tym kosztów udziału przedstawicieli delegowanych na spotkania Anonimowych Alkoholików zagranicą,
3) podejmowanie działań mających na celu ochronę praw autorskich i symbolu - znaku Anonimowych Alkoholików.