Cele

O Fundacji » Cele

Statutowy cel Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

Celem Fundacji jest ochrona zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, niesienie pomocy alkoholikom i szerzenie wiedzy na temat choroby alkoholowej. Fundacja w swoim działaniu ma służyć Wspólnocie Anonimowych Alkoholików w Polsce.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności informacyjnej i rozpowszechnianie wiedzy w społeczeństwie na temat idei Anonimowych Alkoholików.

2. Upowszechnianie usług na rzecz Anonimowych Alkoholików w formie obsług organizacyjnych i wydawniczych w tym ochrony praw autorskich oraz znaku towarowego Anonimowych Alkoholików.

3. Współpracy z Anonimowymi Alkoholikami w innych krajach.