Finansowanie

O Fundacji » Finansowanie

Finansowanie

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

  • darowizn, spadków, zapisów,
  • datków pojedynczych uczestników, całych grup, intergrup oraz regionów Anonimowych Alkoholików,
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dochodów z majątku Fundacji.

Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji, po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.