O fundacji

Cele

Statutowy cel Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

Celem Fundacji jest ochrona zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, niesienie pomocy alkoholikom i szerzenie wiedzy na temat choroby alkoholowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie:

  a) przedsięwzięć służących upowszechnianiu wiedzy w społeczeństwie na temat idei Anonimowych Alkoholików,

  b) działalności informacyjnej i wydawniczej związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i niesieniem pomocy alkoholikom, w tym:

  – opracowywanie, tłumaczenie i druk książek, broszur i ulotek
  – pozyskiwanie praw na tłumaczenie, wydawanie i wprowadzanie do obrotu wspomnianych utworów i dzieł
  – opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów na nośnikach elektronicznych i audiowizualnych oraz w internecie
  – tworzenie stron internetowych
  – przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów

  c) obsługi służb, kongresów, zlotów i spotkań Anonimowych Alkoholików
 2. współpracę i wymianę doświadczeń ze służbami Anonimowych Alkoholików na poziomie międzynarodowym i pokrywanie w związku z tym kosztów udziału przedstawicieli delegowanych na spotkania Anonimowych Alkoholików zagranicą,
 3. podejmowanie działań mających na celu ochronę praw autorskich i symbolu – znaku Anonimowych Alkoholików.

Finansowanie

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • datków pojedynczych uczestników, całych grup, intergrup oraz regionów Anonimowych Alkoholików,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji.

Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji, po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Dokumenty