Ogłoszenie nr 2: Nabór na członka Zarządu Fundacji BSK AA - rozstrzygnięty

Komunikaty » Komunikaty publiczne » Ogłoszenie nr 2: Nabór na członka Zarządu Fundacji BSK AA - rozstrzygnięty

Nabór rozstrzygnięty!

 

Rada Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

 ogłasza nabór na członka Zarządu Fundacji

 

Do zadań Zarządu należy m.in.:

 

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

 2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

 3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji Rady Fundacji;

 4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, po wyrażeniu zgody przez RadęFundacji;

 5. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji oraz o likwidację Fundacji.

 

Wymagania:

 

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 • niekaralność;

 • znajomość podstawowych zasad zarządzania i doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;

 • znajomość przepisów prawnych związanych z działalnością Fundacji i rozumienie głównych zasad księgowości;

 • umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi, korzystania z internetu i dostępu do różnych baz danych;

 • identyfikacja z misją i celami Fundacji oraz znajomość programu AA,

 • znajomość struktury Wspólnoty AA i jej najważniejszych problemów;

 • umiejętność sprawnego komunikowania się i rozwiązywania problemów, kompleksowego wykorzystania wiedzy i potencjału zarządzanego zespołu;

 • postawa pozytywnego myślenia, otwartości i tolerancji, „budowania mostów” i szukania kompromisowych rozwiązań;

 • odpowiedzialność za wykonywaną pracę, obowiązkowość, rzetelność i staranność.

 Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w Służbie Krajowej AA.

 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

 

 • CV i listu motywacyjnego,

 • oświadczenia o niekaralności,

 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

 na adres pocztowy: Fundacja BSK AA w Polsce, ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa i na adres e-mail: rp@aa.org.pl 

w terminie do 20 stycznia 2019 r. z dopiskiem „Nabór na członka Zarządu Fundacji”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 602 700 243.

 

Rada Fundacji BSK AA w Polsce

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 20, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”.

 

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20;

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@aa.org.pl;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia naboru na członka Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce;

 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji procesu naboru;

 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkować może zaniechaniem procesu naboru.