Komunikat nr 4/21 – Zarządu BSK AA w Polsce

W zawiązku z licznymi zapytaniami członków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików o przepisy dotyczące możliwości organizowania mityngów, Zarząd BSK AA w Polsce przedstawia wyciąg z aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Warszawa, 7 maja 2021 r.

Przepisy regulujące możliwość organizowania mityngów AA z znajdują się w poniższych paragrafach wyżej przywołanego rozporządzenia:

§ 9

Ust. 34. Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. (*)

§ 26.

Ust. 1. Do dnia 5 czerwca 2021 r. zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, o mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Ust. 2. Do dnia 14 maja 2021 r. uczestnicy zgromadzenia, o mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1.

Ust. 3. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. uczestnicy zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.(**)

Ust. 14. Do dnia 28 maja 2021 r. zakazuje się organizowania i udziału w innych niż określone w ust. 1 zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2) imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób z nią zamieszkujących lub gospodarujących;

3) zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich).

Ust.15. Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. zakazuje się organizowania i udziału w innych niż określone w ust. 1 zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2) imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytuosoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz z nią zamieszkujących lub gospodarujących

3) imprez i spotkań do 50 odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży, o których mowa w § 9 ust. 15 pkt 2;***

4) zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich).

Ust. 16. Do liczby o mowa w ust. 14 pkt 2 i ust. 15 pkt 2 i 3, nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19.

—————————————————————————————————————-

(*) przepis ten dotyczy Fundacji BSK AA w Polsce w zakresie działania PiK-ów, organizacji warsztatów, Zlotów Radości AA itp. 

(**) definicja zgromadzenia zawarta w art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach 

  1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
  2. Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłymi niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

(***) §9 ust. 15 pkt 2 rozporządzenia mówi o lokalu lub o wydzielonej strefie gastronomicznej sprzedaży stacji paliw płynnych. Klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez nich miejsc. Obowiązek zakrywania ust i nosa realizuje także obsługa.

Uwaga: Biuro Służby Krajowej AA w Polsce nie jest ciałem sprawującym władzę nad grupami, nie wprowadza zasad ani nie wydaje nakazów lub instrukcji ponieważ każda grupa AA jest niezależna, a decyzje są podejmowane przez sumienie grupy.

Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone