Komunikat nr 4/19

Zaproszenie Zespołu ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej AA do zadawania pytań do 48. Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce

Zapraszamy wszystkich członków Wspólnoty AA, Grupy, Intergrupy, Regiony, Komisje Służb Krajowych do zadawania pytań do 48. Konferencji Służby Krajowej AA.

Jeżeli tylko macie taką potrzebę, prosimy o przygotowanie pytań oraz przekazanie ich Zespołowi ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej. Prosimy o dołączenie do pytań uzasadnienia, czyli podania intencji lub opisu sytuacji, w której dane pytanie się pojawiło. Pytania powinny być zwięzłe, czytelne i starannie opracowane. Prosimy autorów pytań o podanie swojego adresu, najlepiej mailowego, abyśmy mogli zwrócić się o ewentualne dodatkowe wyjaśnienia, celem udzielenia wyczerpującej odpowiedzi.

Prosimy o przesyłanie pytań do 31 marca 2019 r. listownie – na adres biura: Biuro Służby Krajowej AA w Polsce, skr. poczt 243, 00-950 Warszawa 1 bądź w formie elektronicznej – na adres e-mail: pytania@aa.org.pl

Wszystkie pytania nadesłane po tym terminie zostaną skierowane do następnej, tj. 49. Konferencji Służby Krajowej AA.

W razie problemów z obsługą komputera poproście o pomoc łączników internetowych Intergrup, Regionów, Delegatów Służby Krajowej lub po prostu przyjaciół z AA.

Pytania, którymi zajmie się 48. Konferencja Służby Krajowej, zostaną opublikowane na łamach biuletynu „Skrytka 2/4/3” w sierpniu 2019 r. Grupy, Intergrupy, Regiony mogą organizować mityngi oraz warsztaty pytań, na których zostaną wypracowane propozycje odpowiedzi. Tego typu spotkania pomogą delegatom w pracy podczas Konferencji Służby Krajowej.

Mamy nadzieję, że idea zgłaszania pytań do Konferencji Służby Krajowej stanie się dobrym miejscem i sposobem spokojnego oraz rzeczowego dialogu o tym, co we Wspólnocie AA budzi nasze wątpliwości, i o tym, co nam się nieco mniej w niej udaje.

Pozdrawiamy i życzymy pogody ducha
Zespół ds. Przygotowania 48. Konferencji Służby Krajowej AA

Link do dokumentu (login/hasło: 2 Legat …)

Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone