Ogłoszenie nr 2: Nabór na członka Zarządu Fundacji BSK AA – rozstrzygnięty

Nabór rozstrzygnięty.

Rada Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce  ogłasza nabór na członka Zarządu Fundacji

Do zadań Zarządu należy m.in.: 

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
 2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji Rady Fundacji;
 4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, po wyrażeniu zgody przez RadęFundacji;
 5. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji oraz o likwidację Fundacji.

Wymagania:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność;
 • znajomość podstawowych zasad zarządzania i doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;
 • znajomość przepisów prawnych związanych z działalnością Fundacji i rozumienie głównych zasad księgowości;
 • umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi, korzystania z internetu i dostępu do różnych baz danych;
 • identyfikacja z misją i celami Fundacji oraz znajomość programu AA,
 • znajomość struktury Wspólnoty AA i jej najważniejszych problemów;
 • umiejętność sprawnego komunikowania się i rozwiązywania problemów, kompleksowego wykorzystania wiedzy i potencjału zarządzanego zespołu;
 • postawa pozytywnego myślenia, otwartości i tolerancji, „budowania mostów” i szukania kompromisowych rozwiązań;
 • odpowiedzialność za wykonywaną pracę, obowiązkowość, rzetelność i staranność.

 Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w Służbie Krajowej AA. 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

 • CV i listu motywacyjnego,
 • oświadczenia o niekaralności,
 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

na adres pocztowy:
Fundacja BSK AA w Polsce,
ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa
adres e-mail: rp@aa.org.pl 

w terminie do 20 stycznia 2019 r. z dopiskiem „Nabór na członka Zarządu Fundacji”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 602 700 243.

Rada Fundacji BSK AA w Polsce
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 20, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”.

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@aa.org.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia naboru na członka Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce;
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji procesu naboru;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkować może zaniechaniem procesu naboru.
Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone