Ogłoszenie nr 1: Konkurs na dyrektora Zarządu Fundacji BSK AA

Konkurs nie został rozstrzygnięty!

Rada Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce ogłasza konkurs na dyrektora Zarządu Fundacji.

Wybrany kandydat będzie brać udział w realizacji zadań statutowych Fundacji.
Odpowiedzialny będzie za sprawną pracę Biura Służby Krajowej AA.

Wymagania:

 •  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  niekaralność
 •  znajomość podstawowych zasad zarządzania i doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
 •  znajomość przepisów prawnych związanych z działalnością fundacji i rozumienie głównych zasad księgowości,
 •  umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi, korzystania z internetu i dostępu do różnych baz danych,
 •  identyfikacja z misją i celami Fundacji oraz znajomość programu AA,
 •  znajomość struktury Wspólnoty AA i jej najważniejszych problemów,
 •  umiejętność sprawnego komunikowania się i rozwiązywania problemów, kompleksowego wykorzystania wiedzy i potencjału zarządzanego zespołu,
 •  postawa pozytywnego myślenia, otwartości i tolerancji, „budowania mostów” i szukanie kompromisowych rozwiązań,
 •  odpowiedzialność za wykonywaną pracę, obowiązkowość, rzetelność i staranność,
 •  znajomość języka angielskiego mile widziana.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

 • CV i listu motywacyjnego,
 • oświadczenia o niekaralności,
 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • na adres pocztowy;

Fundacja BSK AA w Polsce, Ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa i na adres e-mail: rp@aa.org.pl 
W terminie do 20 stycznia 2019 roku z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Zarządu Fundacji”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 700 243

Rada Fundacji BSK AA w Polsce


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 20 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku)”

Informacja o spospbie przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20.
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@aa.org.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce,
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji procesu rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkować może zaniechaniem procesu rekrutacyjnego konkursu.
Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone