Komunikat nr 9/20 – 25 lat działania Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

W czasie XXII Konferencji Służby Krajowej AA w Koninie oraz XXIII Konferencji Służby Krajowej AA w Gorzycach w 1995 r. sumienie Wspólnoty podjęło decyzję o ustanowieniu w Polsce przedstawicielstwa prawnego Anonimowych Alkoholików. To też 1 czerwca 1995 r. w kancelarii prawnej w Warszawie sporządzono akt notarialny ustanawiający Fundację „Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce”. Fundatorami fundacji zostali przyjaciele Wspólnoty Pani Maria Matuszewska z Poznania oraz Pan dr Bohdan Woronowicz, zaangażowani od lat we wspieranie oraz propagowanie idei ruchu Anonimowych Alkoholików w Polsce. Powołali oni Radę Fundacji, w skład której weszli wszyscy powiernicy AA tamtego czasu, tzw. „Siódemki”. Pierwszym dyrektorem Zarządu został Pan Bogdan Żelazowski. W ten sposób Wspólnota AA nie posiadająca zgodnie z 12 Tradycjami Anonimowych Alkoholików osobowości prawnej, uzyskała oficjalne przedstawicielstwo do obsługi całego AA w Polsce.

Zainteresowanych kulisami powstania Fundacji BSK AA w Polsce odsyłamy do książki „Historia AA w Polsce”, napisanej na podstawie dokumentów źródłowych znajdujących się 
w archiwum Fundacji.
Od 25 lat Fundacja wspiera organizacyjnie wszystkie grupy, intergrupy, regiony polskojęzycznego AA. Organizuje obsługę techniczną i finansową służb, konferencji, kongresów, zlotów i spotkań Anonimowych Alkoholików. Zajmuje się reprezentowaniem Wspólnoty przed wszelkimi podmiotami oraz organami państwowymi. Uzyskuje od struktur AA w innych krajach licencje na tłumaczenia, druk i dystrybucję literatury propagującej ruch oraz program 12 Kroków AA. Wydaje biuletyny ogólnokrajowe AA „Zdrój”, „Nadzieja”, „Wieści z AA”, „Skrytka” oraz wspiera wydawnictwa regionalne „Karlik” i „Wisła” oraz inne. Tworzy archiwum dokumentacji związanej z działaniem polskojęzycznego AA. Wypełnia zadanie opisane w statucie, czyli służenie w działaniu ruchowi Anonimowych Alkoholików.
Działalność Biura Służby Krajowej finansowana jest z darowizn przekazywanych przez członków Wspólnoty bezpośrednio lub za pośrednictwem struktur służb na konta Fundacji oraz z dochodów ze sprzedaży literatury. 
Przez te wszystkie lata wspierało ją działaniem prawie 80 Powierników AA z całej Polski, 
w tym wielu przyjaciół Wspólnoty, niealkoholików, tzw. Powierników kl. A, wybieranych przez Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce. Ich służba zawsze była honorowa.
Więcej danych na temat Fundacji BSK AA w Polsce znaleźć można na jej stronie internetowej: https://fundacja.aa.org.pl/
Z okazji 25. rocznicy działania Fundacji wyrażamy wdzięczność wszystkim wolontariuszom za zapał i zaangażowanie w służbę. Dziękujemy byłym i obecnym, często długoletnim pracownikom Fundacji za wytrwałość, kreatywność, za serce wkładane w wykonywane obowiązki. Składamy podziękowania wszystkim, których rada, czasami krytyka, pobudza osoby związane z Fundacją do dalszego działania na rzecz dobra Wspólnoty AA, czyli ogółu jej członków – teraźniejszych i przyszłych.

Warszawa, 1 czerwca 2020 r.
Zarząd Fundacji BSK AA w Polsce

Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone