Ogłoszenie nr 3: Konkurs grantowy dla dziennikarzy

KONKURS O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z RUCHEM AA

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs grantowy odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin ten jest dostępny na stronie internetowej Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce, to jest: aa.org.pl oraz w siedzibie Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20.
 2. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
 3. Uczestnicy Konkursu, poprzez podpis na formularzu zgłoszeniowym, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie w ramach konkursu swojego imienia, nazwiska i własnego wizerunku oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym.

II. Cel konkursu

Celem Konkursu jest upowszechnienie rzetelnej informacji o:

 • Wspólnocie Anonimowych Alkoholików z okazji czterdziestej piątej rocznicy jej istnienia i działania w Polsce, co przypada na rok 2019, i zasadach funkcjonowania Wspólnoty AA,
 • konkretnej pomocy i wsparciu Wspólnoty AA dla osób z problemem alkoholowym, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia, zawodu czy klasy społecznej tych osób,
 • Programie Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików, w którym zawarte jest rozwiązanie problemu alkoholizmu; Programie, który – od czasu jego powstania – adaptowało dla swoich potrzeb wiele innych wspólnot dwunastostopniowych, np. narkomani, hazardziści itd.
 • fenomenie istnienia i sprawnego funkcjonowania Anonimowych Alkoholików jako Wspólnoty niekorzystającej z żadnego zewnętrznego wsparcia finansowego, niezwiązanej z żadnymi organizacjami, urzędami lub instytucjami.

III. Warunki przystąpienia do konkursu

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć dziennikarze prasy, radia, telewizji i portali internetowych, którzy zadeklarują przygotowanie dzieła dziennikarskiego związanego z tematyką określoną w rozdziale II – „Cele konkursu” i którzy przedstawią Jury Konkursu pomysł na takie dzieło wraz z deklaracją zainteresowanej redakcji o gotowości do publikacji/emisji/upowszechnienia.
 2. Do Konkursu można zgłaszać następujące formy dziennikarskie: wywiad, reportaż, artykuł publicystyczny, audycja radiowa, program telewizyjny, materiał dziennikarski opublikowany na blogu lub wideoblogu.
 3. Oprócz zgłoszenia pomysłu na dzieło dziennikarskie uczestnik zobowiązany jest też przedstawić potwierdzoną przez zainteresowaną redakcję deklarację woli opublikowania zgłoszonego dzieła w terminie nie późniejszym niż 31 sierpnia 2019 roku, wraz ze zgodą tejże redakcji na rozpowszechnianie tego dzieła przez Organizatora Konkursu, każdorazowo z podaniem źródła/miejsca pierwotnej publikacji. Zgłoszenia i docelowe prace muszą być przygotowane i opublikowane w języku polskim.
 4. Każdy z uczestników może zgłosić najwyżej dwa pomysły na materiały.
 5. Zgłoszenia udziału można składać do 28 lutego 2019 roku, wyłącznie na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 6. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową (na adres: dz@aa.org.pl) lub dostarczyć pocztą albo osobiście (na adres: Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20) z użyciem w tytule e-maila (na kopercie listu) a także dołączonych plików/wydruków dopisku: „KONKURS”.
 7. Zgłoszenia konkursowe złożone po terminie wskazanym w dziale III pkt 5. Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 8. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik będzie autorem docelowej pracy, a jej treść nie naruszy praw autorskich osób trzecich.
 9. Jeśli docelowy utwór będzie przedmiotem wspólnych praw autorskich, uczestnik konkursu oświadcza, że jest uprawniony przez pozostałych współautorów lub współwłaścicieli praw autorskich i pokrewnych do utworu do zgłoszenia tej pracy do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich, w szczególności wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przez Uczestnika Konkursu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną wobec tych osób ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

IV. Zasady konkursu

 1. W pierwszym etapie zostanie dokonana ocena zgłoszeń pod względem formalnym, tj. zgodności przedłożonych prac z niniejszym Regulaminem.
 2. Prace spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie Jury wyłonionego przez Organizatora. Ocena ta będzie brała pod uwagę zarówno atrakcyjność i rzetelność zgłoszonego pomysłu oraz jego zgodność z celem Konkursu, jak też ofertę możliwości publikacji materiału dziennikarskiego.
 3. Jury konkursu przyzna od 3 do 8 grantów dla najwyżej ocenionych zgłoszeń w wysokości od 1500 do 5000 zł, w zależności od stopnia praco- i czasochłonności zgłoszonego projektu oraz oczywiście jego jakości.
 4. Każdy przyznany grant zostanie wypłacony w dwóch ratach:
  –    pierwsza rata w wysokości od 50% do 75% całego grantu w ciągu dwóch tygodni od rozstrzygnięcia konkursu;
  –    pozostała kwota zostanie wypłacona w ciągu dwóch tygodni po zgłoszeniu przez grantobiorcę faktu publikacji/upowszechnieniu materiału dziennikarskiego zgodnie z deklaracją zgłoszeniową. Fakt ten będzie musiał być udowodniony przesłaniem Organizatorowi Konkursu linka do miejsca publikacji w Internecie lub dostarczeniem mu – przez pocztę lub osobiście – tej publikacji w postaci wydrukowanej w medium papierowym oraz elektronicznej wersji materiału na odpowiednim nośniku.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje odwołanie od nich.

 1. V. Terminy konkursu

 1. Ostatecznym terminem zgłoszenia do Konkursu jest 30 marca 2019 roku.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż w dniu 15 kwietnia 2019 roku.
 3. Osoby wytypowane przez Jury do otrzymania grantu otrzymają powiadomienia telefoniczne i mailowe o tym fakcie nie później niż do 5 kwietnia 2019 roku.
 4. Werdykt Jury Konkursu zostanie również ogłoszony na stronie internetowej organizatora: aa.org.pl.
 5. Po powstaniu i publikacji/upowszechnieniu dzieł powstałych z grantów zostaną one także opublikowane lub podlinkowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

VI.    Postanowienia końcowe

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce.
 2. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzygnięć dokonuje zarząd Fundacji.
 3. Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres mailowy: dz@aa.org.pl lub telefonicznie na numer komórkowy: 501-140-524.

Formularz zgłoszenia do konkursu grantowego dla dziennikarzy o tematyce związanej ze wspólnotą anonimowych alkoholików


Ja, niżej podpisana/-any ……………………………………………….
(tu prosimy wpisać dane kontaktowe: numer telefonu i adres mailowy)
 ………………………………………………………..
 ………………………………………………………..
niniejszym zgłaszam do konkursu następujący temat: (Proszę wymienić formę dziennikarską, wstępnie przewidywaną, przybliżoną objętość lub czas trwania dzieła i tematykę oraz sugerowaną wysokość grantu).


1).


2).


(Przypominamy, że można zgłosić maksymalnie dwa tematy. Opis każdego z nich należy przedstawić w maksymalnie 500 znakach, licząc ze spacjami).


Niniejszym informuję, że publikacją/upowszechnieniem powyżej przedstawionego pomysłu, w terminie nie późniejszym niż 31 sierpnia 2019 roku, zainteresowana jest redakcja ………………………………………………………………….., której uprawomocniony przedstawiciel pod niniejszym oświadczeniem składa na potwierdzenie tego faktu swój czytelny podpis. Podpis ten stanowi też deklarację zgody na rozpowszechnianie tego dzieła przez Organizatora Konkursu, każdorazowo z podaniem źródła/miejsca pierwotnej publikacji.


…………………………………………….
(nazwa redakcji i podpis jej przedstawiciela)


Na potrzeby jury konkursu informuję, że mój dotychczasowy dorobek dziennikarski to: (Prosimy wymienić kilka najważniejszych publikacji/realizacji wraz z miejscem i datą ich upowszechnienia oraz – w miarę możliwości – z linkiem)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jako zgłaszający się do konkursu grantowego oświadczam, że:
–    będę autorem/autorką docelowej pracy, a jej treść nie naruszy praw autorskich osób trzecich.
–    jeśli docelowy utwór będzie przedmiotem wspólnych praw autorskich, jako Uczestnik Konkursu oświadczam, że jestem upoważniony/a przez pozostałych współautorów lub współwłaścicieli praw autorskich i pokrewnych do utworu, do zgłoszenia tej pracy do Konkursu na zasadach wskazanych w jego Regulaminie.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce z siedzibą w Warszawie, 00-20 Warszawa, ul. Chmielna 20, zwana dalej Organizatorem. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@aa.org.pl . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu, opublikowania informacji o laureatach oraz archiwizacji dokumentów na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych może być dokonywane jedynie w celu budowania pozytywnego wizerunku Wspólnoty AA w przestrzeni publicznej i w mediach na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: przez okres 6 lat w przypadku otrzymania zlecenia w ramach konkursu lub przez okres 12 miesięcy w przypadku wycofania z konkursu. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia konkursu.


………………………………………
(czytelny podpis zgłaszającego)

Pliki do pobrania:

Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone