Ogłoszenie nr 5: Nabór na dyrektora Zarządu Fundacji BSK AA

Ogłoszenie Rady Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce o naborze na Dyrektora Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików


Rada Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce ogłasza nabór na Dyrektora Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików.

Wybrany kandydat będzie brał udział w realizacji zadań statutowych Fundacji jako bezpośrednio odpowiedzialny za sprawną pracę Biura Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików.

Oferujemy:

 • pracę na stanowisku dyrektorskim w wymiarze pełnego etatu;
 • przewodniczenie Zarządowi Fundacji;
 • zarządzanie kilkuosobowym zespołem wraz ze sposobnością jego kreowania;
 • możliwość zatrudnienia osób spoza Warszawy;
 • niezbędne narzędzia komunikacyjne do wykonywania pracy, w tym telefon służbowy;
 • szerokie spektrum kontaktów międzyludzkich prowadzące do nawiązywania twórczych relacji;
 • szansę samorealizacji w społecznie ukierunkowanej organizacji;
 • korzystne warunki sprzyjające rozwojowi osobistemu i stałemu podnoszeniu kwalifikacji.


Wymagania:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność;
 • podstawowe kompetencje menedżerskie oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi;
 • znajomość Wspólnoty AA i jej najważniejszych potrzeb;
 • umiejętność sprawnego komunikowania się i rozwiązywania problemów;
 • postawa pozytywnego myślenia, otwartości i tolerancji;
 • znajomość języka angielskiego mile widziana.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

 • CV i listu motywacyjnego;
 • oświadczenia o niekaralności;
 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

na adres pocztowy: Fundacja BSK AA w Polsce, ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa
w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r. z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Zarządu Fundacji”.  

Prosimy także o przesłanie informacji o udziale w konkursie na adres mailowy rp@aa.org.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 602 700 243

Rada Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 20 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”.Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@aa.org.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji procesu naboru;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkować może zaniechaniem procesu naboru.
Copyright Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce | Wszelkie prawa zastrzeżone